Project Image

พลตำรวจตรี พิทักษ์ นาสมวาส

ประธานกรรมการ


Project Image

นางสาว ธนัฏฐ์สร กระเเสอินทร์

ผู้จัดการ


ประกาศจากสหกรณ์


พ.ค. 9 2566

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์👮โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการฯ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

เนื่องด้วย หจก.ปืนกฤษณะ ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองมาเสนอในราคาสวัสดิการที่ถูกกว่าท้องตลาด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสั่งจอง โดยจะชำระค่าอาวุธปืนในวันรับมอบอาวุธคราวเดียว พร้อมมีผู้เชั่ยวชาญดูแลให้คำแนะนำและให้ความรู้
ม.ค. 12 2565

ประกาศ กองทุนสวัสดิการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

*เรื่อง การบริจาคเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต/ถูกไล่ออก/ปลดออก/ล้มละลาย

กรณีสมาชิกเสียชีวิต/ถูกไล่ออก/ปลดออก/ล้มละลาย เพิ่มจากเดิม ศพ/รายละ 1,700 บาท เป็น 2,000 บาท แต่เก็บรายเดือน 1,000 บาท เท่าเดิม


มี.ค. 23 2564

แจ้งเรื่องยกเลิกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของสสอต. (สสอต.2)

ตัวอย่างใบรับรองเเพทย์

เรื่องยกเลิกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของสสอต. (สสอต.2)ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของ รพ.รัฐบาล หรือ สถานพยาบาลของรัฐบาล เท่านั้น และยกเลิกแบบฟอร์มแบบรายงานสุขภาพ รายละเอียดตาม หนังสือ ที่ สสอต. (ว)462/2564


กิจกรรมสหกรณ์ :